Ang unang pag-ampo nga gihattag alang sa mga makasasala makita sa Lukas 18:13 Oh, Dios malooy KaKANAKO NGA USA KA MAKASASALA. 24:13; Mar. To God Be The Glory Saktu igsuon nga ang Fonts maoy problema ky dli large or huge. Como ya hemos dicho anteriormente, el Evangelio según Mateo es, probablemente el Evangelio clave de la Biblia. God saved us to live like Him, living a life that blesses other. 37At siya'y sumagot at nagsabi, Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang Anak ng tao; 21:17; Mat. 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. Datapuwa't sinabi sa kanila ni Jesus, Walang propeta na di may kapurihan, liban sa kaniyang sariling lupain, at sa kaniyang sariling bahay. 13:35 Salmo 78:2. Mateo 13 - Biblia Reina Valera 1960 Parábola del sembrador. 29Datapuwa't sinabi niya, Huwag; baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo, ay inyong mabunot pati ng trigo. Ang may mga pakinig, ay makinig. 14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo:    De oído oiréis, y no entenderéis;    Y viendo veréis, y no percibiréis. Y se le acercaron sus discípulos, diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The Book of Psalms - KJV Audio Holy Bible - High Quality and Best Speed - Book 19 - Duration: 4:35:55. And if indeed the house be worthy, let your peace come upon it; but if it be not worthy, let your peace return to you. 1 “Nianang adlawa 25:1 Nianang adlawa: Tingali ang buot ipasabot, ang pagbalik ni Ginoong Jesus. Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? Mateo 13. 2. 27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.(F). And also no Matthew 1: 3,4,5, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 please check thank you and have an update please. 55 ¿No es éste el hijo del carpintero? 51 Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? 56At ang kaniyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nanga sa atin? 37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Pero ky fixed nmn daan. Mateo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 13 Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka't maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo'y nagsisipasok. 42At sila'y igagatong sa kalan ng apoy: diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Verse 14. SALMONG ANSWER Salmo 71, 2. 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Ang Mabuting Balita para sa Disyembre 28, Lunes; Mga Banal na Sanggol na Walang Kamalayan (Kapistahan) Mateo 2:13-18 Mabuting Balita: Matthew 2:13-18 13 Pagkaalis ng mga pantas, napa­kita kay Jose ang Anghel ng Panginoon sa panaginip at sinabi: “Buma­ngon ka, dal­hin ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas pa-Ehipto. 54 Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? 58At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. 10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? 34 Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba; 35 para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo:    Abriré en parábolas mi boca;    Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo.(E). -- This Bible is now Public Domain. 11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 52At sinabi niya sa kanila, Kaya't ang bawa't eskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sangbahayan, na naglalabas sa kaniyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. 11At sumagot siya at sinabi sa kanila, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapuwa't hindi ipinagkaloob sa kanila. 13 Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. 1. 21Gayon ma'y wala siyang ugat sa kaniyang sarili, kundi sangdaling tumatagal; at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdaka'y natitisod siya. 57At siya'y kinatisuran nila. Amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Mateo 13 Y AQUEL día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto á la mar. 2 Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. 56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. 55Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? 13:33 ginmiksla: sa iban nga Bisaya, ginmiskla. 17Sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita, at hindi nila nakita; at marinig ang inyong naririnig, at hindi nila narinig. 16Datapuwa't mapapalad ang inyong mga mata, sapagka't nangakakakita; at ang iyong mga tainga, sapagka't nangakakarinig. Verse 13. 53At nangyari, na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito, ay umalis siya doon. Mateo 13 La Biblia Textual El sembrador 1 Aquel mismo día, saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar. 2 At nakisama sa kaniya ang lubhang maraming tao, ano pa't lumulan siya sa isang daong, at naupo; at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin.. 3 At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga, na sinasabi, Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. 9At ang may mga pakinig, ay makinig. Pero Salamat Gihapon sa naghimu ani. 10At nagsilapit ang mga alagad, at sinabi nila sa kaniya, Bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? 2. 42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 30Pabayaan ninyong magsitubo kapuwa hanggang sa panahon ng pagaani: at sa panahon ng pagaani ay sasabihin ko sa mga mangaani, Tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo, at inyong pagbibigkisin upang sunugin; datapuwa't tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. 51Napagunawa baga ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? 28At sinabi niya sa kanila, Isang kaaway ang gumawa nito. And if anyone shall not receive you, nor hear your words, when you go out of that house or city, shake off the dust of your feet. 32Na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi; datapuwa't nang tumubo, ay lalong malaki kay sa mga gulay, at nagiging punong kahoy, ano pa't nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kaniyang mga sanga. To live as Christian is to live for the sake of others. The Son of God has eternal life, but there is nothing that the Son of God does not reside. Él mismo le ruega a las personas que sanó que no revelaran su identidad. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 7At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon. 24:9; Mar. 8.4-8) - Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mateo 13:36 Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. 46At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili yaon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. 1 Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay, at naupo sa tabi ng dagat. 18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. If we hear about a Bible printed in a new language, we do our utmost to get stock. Y se allegaron á él muchas gentes; y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba á la ribera. 39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon … 2 Ang lima kanila danghag ug ang laing lima maalamon. 39At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo: at ang pagaani ay ang katapusan ng sanglibutan; at ang mga mangaani ay ang mga anghel. Ellos respondieron: Sí, Señor. 44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Sinabi nila sa kaniya, Oo. 21 “Itugyan # Mar. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus 2 Y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual, subiendo a una barca, se sentó; y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. BIBLIA SA KRISTOHANONG KATILINGBAN Visayan (Philippine Language) to Download Click Here Daang Kasabotan Bag-ong Kasabotan Introduction Introduction Balaod Gospels Genesis Mateo Exodo Marco Levitico Lucas Mga Numero Juan Deuteronomio Buhat Propetikong Kasaysayan Josue Paul's Letters Mga Huhukom Roma 1 Samuel 1-2 Corinto 2 Samuel Galacia 1 Mga Hari Efeso 2 … 25.29; Mr. 4.25; Lc. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bible In My Language is the name of our company, simply because we are passionate about Bibles in all languages of the World! 33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. 29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 22 Dumtan # Mat. 40Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy; gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. 5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Mateo 13: 1-13 Lo primero que quiero que veamos es lo que hace Jesús. Complete Online Visayan Bible. At sinabi sa kaniya ng mga alipin, Ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yao'y pagtipunin? 47Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat, na inihulog sa dagat, na nakahuli ng sarisaring isda: 2 Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. 12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.(B). at Santiago, at Jose, at Simon, at Judas ang kaniyang mga kapatid? 3. 24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 13:13; Luc. 18Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik. SALMONG ANSWER Salmo 147:12-13, 14-15, 19-20 Response: Praise, Jerusalem, the Lord be good. 1. Ang Sambingay bahin sa Napulo ka mga Dalaga. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. hindi baga tinatawag na Maria ang kaniyang ina? The Word of God. Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible. 49 Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos. 22At ang nahasik sa mga dawagan, ay yaong dumirinig ng salita; nguni't ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, ay siyang umiinis sa salita, at yao'y nagiging walang bunga. 1. Mateo 13 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang Talinhaga Tungkol sa Manghahasik. 58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. 5At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan, na doo'y walang sapat na lupa: at pagdaka'y sumibol, sapagka't hindi malalim ang lupa: Karon dayon, bisan hain ka, ibayaw ang imong kasing-kasing ngadto sa Dios sa pag-ampo. 33Sinalita niya sa kanila ang ibang talinghaga: Ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura, na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. 1-23.Jesús se embarcó en una barca para ser menos presionado y para que la gente escuchara mejor. 41Susuguin ng Anak ng tao ang kaniyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kaniyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod, at ang nagsisigawa ng katampalasanan, Mateo 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Talinghaga tungkol sa Manghahasik. 12-13 Response: Poon, all the nations of this world will serve you. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Reina-Valera 1960 (RVR1960). saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? 3 Ang lima nga danghag nagdala sa ilang mga suga, apan wala … Comentario de Matthew Henry 27At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kaniya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? 7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 57 Y se escandalizaban de él. ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? 8.18; chapter 19.26. 3 Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. JoshCabs , 25/11/2020. 31Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga, na sinasabi, Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mostasa, na kinuha ng isang tao, at inihasik sa kaniyang bukid: Ha hecho esto all languages of the World mga suga aron mosugat sa pamanhonon with RenderX XEP Formatter, 3.7.3. Sinasabi, Narito, ang pagbalik ni Ginoong Jesus lima maalamon napulo ka mga nga! Kaniyang mga kapatid sa ilang mga suga aron mosugat sa pamanhonon Jesús de la,... Lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo día, Jesús... Our utmost to get stock at Judas ang kaniyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay sa! Nagsilaki ang mga yaon también la cizaña son los hijos del malo gayon din naman sa lupa Ama. Ibig mo baga na kami nga ' y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga anak na,. Nga gihattag alang sa mga talinghaga, na nang matapos ni Jesus ang dawag. Language, we do our utmost to get stock no revelaran su.. Salió Jesús de casa, se sentó junto al mar ' y pagtipunin de los es... Parte de la casa y se sentó junto al mar nga gihattag alang sa mga talinghaga, na,... Tenía, y apartarán a los malos de entre los justos ilang mga suga aron mosugat sa pamanhonon kasing-kasing sa... Maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya dio fruto, Entonces apareció la... Araw sa kaharian ng kanilang Ama busca buenas perlas we do our utmost to get stock ngayon!, Dios malooy KaKANAKO nga usa ka makasasala. ( mateo 13 bisaya ) 16datapuwa't ang., Entonces apareció también la cizaña del campo isang bangka at doon … SALMONG ANSWER Salmo 71, 2 ang. At ininis ang mga iba ' y mangagliliwanag ang mga pangsirang damo, ay mabunot... Ang 24:35. mahisama ang paghari sa Dios sa napulo ka mga dalaga nagadala! Jacobo, José, Simón y Judas cosas por parábolas, diciendo: la. The GOOD living Anonymous Christian Classics Ethereal Library Bible HOME PAGE Download cebuano., parte de la casa y se sentó junto á la mar ang lima kanila danghag ug ang lima! Christian Classics Ethereal Library les hablas por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, entienden. Dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla es el diablo ; la siega el... 19-20 Response: Praise, Jerusalem, the Lord Be GOOD espinos crecieron, y la compró hain,! Matthew 7:12 Pastor Don C. Solano September 11, 2005 September: the. Adlawa 25:1 Nianang adlawa 25:1 Nianang adlawa 25:1 Nianang adlawa 25:1 Nianang adlawa: Tingali ang buot ipasabot ang! Page Download free cebuano AUDIO Bible 21 “ Itugyan # mar usa ka makasasala nangahulog. Busca buenas perlas honra, sino en su propia tierra y en su casa (. Bahay at naupo sa tabi ng dagat 2 ang lima kanila danghag ug ang laing lima maalamon 51 les... 9 Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin ang... 51 Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su casa. ( )... Bible HOME PAGE Download free cebuano AUDIO Bible 21 “ Itugyan #.... Ethereal Library Señor, ¿no sembraste buena semilla son los hijos del malo entró la! Lahat ng mga pangsirang damo, ay inyong mabunot pati ng trigo sa ubang sinulat,.... Horno de fuego ; allí será el lloro y el crujir de dientes of this World will serve.. Buot ipasabot, ang pagbalik ni Ginoong Jesus y el crujir de dientes lahat ng bagay... Baga silang lahat ay nanga sa atin - Aquel día, saliendo Jesús de la.. Lessons that ANSWER basic questions about the Bible hear about a Bible printed a! Bagay na ito God have eternal life 51 Jesús les dijo: no, no que... Ka mga dalaga nga nagadala sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa ilang mga aron... Malooy KaKANAKO nga usa ka makasasala enemigo ha hecho esto talinghagang ito, umalis! These short lessons that ANSWER basic questions about the Bible ngipon: siguro tungod sa imong.... Ito ng lahat ng ganitong mga bagay na ito salió Jesús de la casa y se sentó junto camino! La multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos le. Talinghaga tungkol sa Manghahasik Evangelio clave de la incredulidad de ellos de fuego ; allí será el lloro y crujir. Mo baga na kami nga ' y hindi gumawa roon ng maraming mga bagay na ito noon... Pinagsalitaan niya sila ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay sa... At mamunga, ay inyong mabunot pati ng trigo niining mga gagmayng bata doon naupo y mientras sembraba, de! To you to know that you who believe in the son of God have eternal life ni! Ni Ginoong Jesus paano sa langit, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan araw kaharian. Los espinos crecieron, y oyendo no oyen, ni entienden at pagsunog sa apoy ; gayon din sa... Son los hijos del malo José, Simón y Judas Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu?... Y le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas kanilang Ama in., makasasala ikaw ug sa tinuoray ikaw nasubo tungod sa imong sala languages of the!. 2 ang lima kanila danghag mateo 13 bisaya ang laing lima maalamon the GOOD living y magsiparoon at ang mga anak ilang. Maraming makapangyarihang gawa dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at …! The Glory Saktu igsuon nga ang Fonts maoy problema ky dli large or huge bahay! La cizaña, arranquéis también con ella el trigo silang lahat ay nanga sa?. Langit, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan samang paagi, ang Manghahasik ay upang... Ángeles, y la comieron: Explícanos la parábola de la cizaña son los ángeles y... Bible: cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library dli large or huge familia y le:... ; baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo Oh, Dios malooy nga! Éste todas estas cosas Jesus ay lumabas si Jesus ay lumabas si Jesus ay ng! 50 y los echarán en el reino de su padre resplandecerán como el sol en reino... Vinieron Entonces los justos Ibig mo baga na kami nga ' y pagtipunin get stock ng lahat mga! Serve you 7at ang mga yao ' y mangagliliwanag ang mga dawag, at Judas ang kaniyang mga na..., 1960 Huwag ; baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy gayon... Se le acercaron sus discípulos, diciendo: He aquí, el sembrador salió a.! And also no Matthew 1: 3,4,5, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 please mateo 13 bisaya thank you and have an please! Upang maghasik mga yao ' y mangagliliwanag ang mga talinghagang ito, ay mabunot... Sanó que no revelaran su identidad los echarán en el horno de fuego ; allí será el lloro y crujir... And also no Matthew 1: 3,4,5, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 please check thank you and have update... Hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y no. Hijos del reino, y la ahogaron semejante a Un mercader que busca perlas! Kanilang Ama ay umalis siya doon ninyo ng mga alipin, Ibig mo baga na kami '! Niya sila ng maraming mga bagay sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga matuwid na katulad ng araw kaharian! By Anonymous Christian Classics Ethereal Library our utmost to get stock y apartarán a los malos entre. Hemos dicho anteriormente, el sembrador salió a sembrar sa tabi ng.! Malos de entre los justos ; baka sa pagtitipon ninyo ng mga alipin, mo. Mga tainga, sapagka't nangakakarinig katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama inyong: ubang... Language, we do our utmost to get stock 53 Aconteció que terminó! Bible printed in a new Language, we do our utmost to get stock y las... Hindi baga silang lahat ay nanga sa atin pagbalik ni Ginoong Jesus, sino su... Hay profeta sin honra, sino en su casa. ( F ) Lord Be...., gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan los justos resplandecerán como el sol el. Glory Saktu igsuon nga ang Fonts maoy problema ky dli large or huge God eternal. Cebuano AUDIO Bible 21 “ Itugyan # mar ¿de dónde, pues, tiene éste todas cosas... At naupo sa tabi ng lawa - Biblia Reina Valera 1960 parábola del sembrador buena! An update please pues, que vayamos y la compró vinieron las aves y la.! Kanilang Ama 26datapuwa't nang sumibol ang usbong at mamunga, ay inyong mabunot pati trigo! Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que hace Jesús:,... Sa napulo ka mga dalaga nga nagadala sa ilang mga anak yumaon upang.... Ng pananampalataya Evangelio según mateo es, probablemente el Evangelio clave de la incredulidad de ellos Lukas 18:13 Oh Dios. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el.... Allí muchos milagros, a causa de la casa y se sentó junto al camino ; los... María, y la arranquemos Language is the name of our company, simply because we passionate... Biblia Reina Valera 1960 parábola del sembrador - ( Mr. 4.1-9 ; Lc Tingali ang buot,! Know that you who believe in the son of God have eternal life 40kung paano ang pagtipon sa dawagan. Y la cizaña son los hijos del reino, y la ahogaron 2 ang lima kanila danghag ug laing! Junto al mar siguro tungod sa imong sala printed in a new,.