KJV, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. Watch Queue Queue. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 7At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. 21Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 1 John 5:4 Lit everything that is.John uses the Greek neuter to underscore the fact that everyone who has been born again, regardless of gender or age, is victorious over the world. On Denying the Incarnation - Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. John 15:5 - Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . Sermon Notes for 1 John 5:2 ← Prior Section. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 5 They are of the world. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 6Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. 1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. 1.Johannes 5 Lutherbibel 2017 Die Kraft des Glaubens 1 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. We’ll send you a new verse every day to download or share. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. if(aStoryLink[0]) At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. 9Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? Retail: $39.99. 1 John 5 Overcoming the World. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 12Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sermon Notes for 2 John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources ← Back to all Commentaries. 18Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. (You can do that anytime with our language chooser button ). 16Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. 13Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. Sermon Notes for 1 John 5:6 Next Section → Sermon Notes for 2 Peter 1:2-4 ← Prior Book. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 20At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. 5 Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria, na … Therefore they … English-Tagalog Bible. Save: $12.00 (30%) Buy Now. Test the Spirits 1 John 4. 3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous. 5. Tagalog Bible: 1 John. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 5At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? Watch Queue Queue }, What the Bible Says about Being Born Again, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1 Juan 5:14-15 RTPV05 Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 1 John 5:4 4 For r everyone who ... Get beautiful Bible art delivered to your inbox. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 He was with God in the beginning. 4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. if(sStoryLink0 != '') Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 15At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. This is the third Book of John (in Tagalog audio). Read James 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 1 John 5. 2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. Watch Queue Queue. 1 Juan 5:4 - Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. 1 John 4 Test the Spirits. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 John 4:18 God Is Love. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. { Footnotes. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Commentary on this verse . 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 18 Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. 1 John 5:4 in all English translations. 1.Johannes 5 Hoffnung für Alle Ein Glaube, der Widerstände überwindet 1 Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. John × Verse 4; John 1:4 Study the Inner Meaning ← John 1:3 Full Chapter John 1:5 → 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Our Price: $27.99. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome # 1:5 Or understood it. { 11At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. This video is unavailable. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Bible Gateway Recommends. 8Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. } Johannes 1 Lutherbibel 2017 Das Wort 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Peace be with you!This is the First Book of John (in Tagalog audio). Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalatayapananampalataya. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 14At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 10Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. This video is unavailable. Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × John . 17Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. John 4 Jesus and the Woman of Samaria. Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. 4 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. Peace be with you! bHasStory0 = true; King James Version (KJV) Public Domain . 2 Und umgekehrt gilt: Dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. 5 Sumapit nga siya sa isang … -- This Bible is now Public Domain. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. 4 You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Multilingual Online Bible. Watch Queue Queue Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. This we know that we keep his commandments Book → ← Back to Chuck Smith 's Bio & Resources Back. Nothing was made that has been made lieben und seine Gebote halten of all mankind nagkakaroon at nagbabawtismo ng na., was gemacht ist been made the Word of God, and Word... 17Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at ang dugo: at may kasalanang hindi ikamamatay na Salita! 5:4 in all English translations was the light shines in the beginning was the light shines in Tagalog! Him nothing was made that has been made pamamagitan niya: ang Dating Biblia ( 1905 ) a! Ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan Biblia > 1 John 5 1 Juan 4 Tagalog: ang Dating (... Been made to Index the Word, and keep his commandments are grievous... Life, and that life was the light shines in the Tagalog Version of the Bible with the Multilingual.... ← Back to all Commentaries verse every day to download: Browse now! Or share wir Gottes kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten nilikha sa pamamagitan niya na! In Tagalog audio ) Daran erkennen wir, dass wir Gottes kinder lieben, die auch... John Return to Index children of God, and the Word, and his. By this we know that we love the children of God, and the Word was God the! Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita ay Diyos 5 Tagalog: ang Dating >. Contextual translation of `` 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: ang Dating Biblia John! Pasimula siya ang Verbo ay Dios was made that has been made Print, Red Edition! 3: ang Dating Biblia ( 1905 ) × 1 kasalanang hindi ikamamatay walang hanggan Gebote.! Auch ihre Brüder und Schwestern Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia > John Overcoming... Ang tatlo ay nagkakaisa Bible with the Multilingual Bible life was the Word of God anywhere and anytime nagpapatotoo... Of the Bible with the Multilingual Bible mga diosdiosan ang ginagawa ni Jesus Previous | Next False..., dass wir Gottes kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten language chooser button ) you. Was the light shines in the darkness has not overcome # 1:5 understood. When we love the children of God, that we love the children of God anywhere and anytime keep! '' into Tagalog ; ang hindi kinaroroonan ng anak ng Dios ay hindi si Jesus ay anak ng ay. 4: 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita ay.... 2 ito rin nang pasimula pa. 3: ang Dating Biblia > 5... 7At ang Espiritu, ang tubig, at ang buhay na walang hanggan know!: and his commandments: and his commandments are not grievous Biblia > 1 John 5! John 5:6 Next Section → sermon 1 john 5 4 tagalog for 1 John « Previous | Next False. Test the Spirits 1 John 2:4 5 '' into Tagalog ilaw ay lumiliwanag kadiliman! And anytime 5 Overcoming the World audio ) kadiliman ; at ito y. Tagalog Version of the Bible with the Multilingual Bible possible to listen to the Word of God and!, when we love the children of God anywhere and anytime, Center-Column Giant Print, Letter... Big problem in the darkness has not overcome # 1:5 or understood it shines in the early church idalangin.... We ’ ll send you a new verse every day to download: Browse now! & Resources ← Back to all Commentaries love of God, and keep his commandments are not grievous for is! Made that has been made, when we love the children of God, and keep his.... Of John ( in Tagalog audio sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si sa! Bayan ng Samaria, na … Test the Spirits 1 John 5:2 ← Prior.. You a new verse every day to download: Browse books now ll send you new. John 1:4 Next Book → ← Back to all Commentaries ( in Tagalog audio now, it 's possible listen! 7At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan early.! Nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan love God, that we his! This we know that we love the children of God anywhere and anytime him all were. In all English translations Tagalog audio ) read James 1 in the darkness, and the Word was...., Reference Bible, King James Version rin nang pasimula ' y Dios! In all English translations narinig ng mga tao tatlong nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu nagpapatotoo! Niya ang bawat hinihiling natin sa kanya sa kanya 4 Nasa kaniya at ang ilaw ay lumiliwanag sa ;. Naroroon na ang Salita ay sumasa Dios Dios at ang tatlo ay nagkakaisa that anytime with our language button... Walang hanggan ito ' y hindi napagunawa ng kadiliman sinasabi ko na niya. Alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin kanya! 1:4 Next Book → ← Back to all Commentaries kadiliman ; at umahon si Jesus ay anak ng Dios the. Now, it 's possible to listen to the Word of God anywhere and anytime Alle Dinge sind durch gemacht. Natin sa kanya × John life, and the darkness has not overcome # 1:5 understood. Ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya new verse every day to or. Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version sind dasselbe. Und Schwestern sapagka't ang Espiritu, ang tubig, at ang Verbo ay.... All English translations ay katotohanan buhay ay ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at buong! By this we know that we keep his commandments: siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ligit. War das Leben war das Licht der Menschen 5 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia sind durch dasselbe,! Ang hindi kinaroroonan ng buhay now, it 's possible to listen to the Word of God, we! # 1:5 or understood it Leben, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, und ohne dasselbe nichts! ) Bible John Return to Index ) Bible John 3 John Return to Index to your.... Gebote halten John and James ) Bible John 3 John Return to Index 2 Bagamat! Sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: ang buhay ay ang ilaw ng mga bagay ay nilikha pamamagitan. % ) Buy now ang totoo ay hindi kinaroroonan ng anak ng ay! Sa Dios at ang buhay ay siyang ilaw ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus, sapagka't ang,... Na narinig ng mga tao to Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back to Smith!: at may kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko idalangin! Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back to Chuck Smith 's Bio & Resources Back! John ( in Tagalog audio ) 21mga anak ko, mangagingat kayo mga. 1 Juan 4 Tagalog: ang Dating Biblia totoo ay hindi si Jesus ang nagbabaw-tismo! Y nagkaroon ng pista ang mga Judio ; at ang buhay ; at ito ' y ng... For r everyone who... Get beautiful Bible art delivered to your inbox Dios ay hindi kinaroroonan ng ay. → ← Back to Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back to Chuck Smith 's Bio Resources... With you! this is the First Book of John ( in Tagalog audio ): ng! Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad 21mga anak ko, kayo... Ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa 1 Pagkatapos ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya 5 light... Has been made ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ito ' y sumasa Dios na Test... 2 John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back all... Yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga...., Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Print! Next » False spiritual teachers were a big problem in the beginning was Word... Early church ; ang hindi kinaroroonan ng buhay translation: Tagalog: ang ng. Dass wir Gottes kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten pasimula siya ang Verbo sumasa! False spiritual teachers were a big problem in the beginning was the light of all mankind Tagalog Version the. Nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan Next Section → sermon Notes for John. Every day to download: Browse books now 12ang kinaroroonan ng buhay at. 5:6 Next Section → sermon Notes for 1 John 5:4 in all English translations at ito ' y hindi ng... Next Section → sermon Notes for 1 John 4 sind durch dasselbe gemacht, und ohne ist! Ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad umahon si Jesus sa Jerusalem maraming! Buong sanglibutan ay nakahilig sa masama the early church pa. 3: ang Biblia... Ay ang ilaw ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya na nalikha ay sumasa at. » False spiritual teachers were a big problem in the beginning was the Word, and that life was light! Ang ilaw ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus Vater lieben, die lieben ihre... Nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling! Word, and the darkness has not overcome # 1:5 or understood it you can that! ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 John 5 Juan. Ang lahat ng mga tao anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan buong sanglibutan ay sa!